Поверителност

Вашите лични данни и “Каналисима” ЕООД

          Като администратор на лични данни “Каналисима” ЕООД се придържа стриктно към законовите и регулаторни разпоредби относно събиране и обработване на лични данни. Наше задължение като администратор на лични данни е спазването на законните разпоредби при обработката на Вашите лични данни и предприемането на всички възможни мерки за тяхната защита.

С настоящия документ Ви информираме относно обработването на Вашите лични данни, за правата, свързани със защита на личните данни, които имате съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

 1. Какви лични данни обработваме

Преди да разясним какви лични данни обработва нашата уеб платформа, накратко ще изложим какво разбира законът под „лични данни“ и „обработване на лични данни“.

 Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Обща информация, която ние от “Каналисима” ЕООД обработваме, включва персонална информация като: имена, адрес, имейл адрес, пол, възраст, рождена дата, телефонен номер.

 1. Информация за администратора на лични данни и за длъжностното лице по защита на личните данни

Администратор на лични данни е основният субект в системата за защита на личните данни, който определя необходимостта от обработване на лични данни и контролира операциите по обработване. Администратор на лични данни може да бъде физическо или юридическо лице, както и публичен орган.

В уеб платформата “Каналисима” ЕООД администратор на лични данни е юридическо лице, като по-долу може да намерите подробна информация за администратора:

Администратор – “Каналисима” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Георги Вълкович” № 2а, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК BG206072389, тел.: 0878 558 666q e-mail: office@canalissima.com, интернет страница: https://canalissima.com

Длъжностно лице по защита на личните данни е лице, което подпомага администратора на лични данни и което следи за законосъобразното и целесъобразното обработване на личните данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни в уеб платформата “Каналисима” ЕООД е Анна  Амзина

Неговите координати са следните:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Георги Вълкович 2а

e-mail: office@canalissima.com

 • С какви цели обработваме Вашите лични данни

“Каналисима” ЕООД обработва Вашите данни на основание Вашето съгласие, което давате когато поръчате онлайн стоки от нашия онлайн магазин. Вие давате съгласие данните, които предоставяте да се обработват от Администратора. Обработването е в обхвата и за целите, изложени в даденото от Вас съгласие. Това означава, че няма да обработваме Вашите данни вън от целите, за които е създадена нашата уеб платформа, а именно – да доставим до Вас поръчаните стоки.

Следва да имате предвид, че “Каналисима” ЕООД може да обработва Вашите данни за изпълнение на законово задължение, както и при изпълнение на задача от обществен интерес. В тези случаи, ние сме задължени по закон да съдействаме на различни държавни органи за изпълнение на техните функции. Например, държавен орган може да ни задължи да окажем съдействие, като разкрием лични данни с цел предотвратяване или разкриване на престъпление.

 1. Вашите права

Общият регламент за защита на личните данни Ви дава редица права, които може да упражните. В този раздел може да видите кратко описание на тези права, както и при какви условия може да ги упражните:

Право на достъп – това е Вашето право да ни попитате всичко, което ви интересува за личните Ви данни (какви са те, как се събират, къде се съхраняват и т.н.).

Право на коригиране – това е Вашето право да обновите или коригирате личните си данни, които сте ни предоставили. Например, когато сте си променили телефонния номер или адрес.

Право на възразяване – упражнявайки това право Вие може да откажете да обработваме личните ви данни или да оттеглите вече дадено от вас съгласие за това.

Право на изтриване (“Правото да бъдете забравени”) – Това е Вашето право да изтриете личните си данни. “Каналисима” ЕООД няма основание да съхранява личните ви данни, когато вече не са ни необходими. Всички данни за вас са автоматично изтрити след изтичане на посочения срок за съхранение, относим към съответния вид обработване на лични данни. Например, при създаване на регистрация, личните данни, които ни предоставяте се съхраняват за срок от шест месеца, считано от момента на последното посещение.

 1. Как да упражните правата си от предходния раздел

За да упражните някое от правата си, моля да отправите заявление на следния имейл адреса посочен по-горе на нашето длъжностно лице по защита на личните данни:Заявлението трябва да съдържа следната информация:
– Кратка информация за Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме;
– Да заявите правата, които искате да упражните.

При подадено искане за упражняване на някое от правата, посочени в предходния раздел, нашето длъжностно лице по защита на личните данни ще предостави информацията относно предприетите действия в едномесечен срок от получаване на искането.

 1. Кой би могъл да има достъп до Вашите лични данни

В рамките на “Каналисима” ЕООД Вашите данни се получават от онези служители на администратора, на които те са необходими за изпълнение на функциите на онлайн магазина. “Каналисима” ЕООД може да разкрие Ваши данни на наши партньори (доставчици и куриерски фирми), когато това е необходимо за изпълнението на Вашата поръчка.

Следва да имате предвид, че партньорите, с които работим (доставчици и куриерски фирми) също са администратори на лични данни и те носят отговорност за обработването и съхранението на Вашите данни, до които са получили достъп чрез нас. За да получите повече информация как нашите партньори съхраняват Вашите лични данни и за да упражните правата си, произтичащи от Общия регламент за защита на личните данни, следва да се обърнете към отделните куриерските фирми с които работим, съгласно нашите общи условия или които са описани в потвърждението на Вашата поръчка.

“Каналисима” ЕООД може да разкрие Вашите лични данни на трети лица само ако изразите съгласие за това, както и при изпълнение на законово задължение или при изпълнение на задача от обществен интерес. Какво се разбира под „изпълнение на законово задължение“ и „изпълнение на задача от обществен интерес“, вече изяснихме в раздел III.

 • Срок за съхранение на личните данни

При спазване на принципите на Общия регламент за защита на личните данни, “Каналисима” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок с минимална продължителност спрямо преследваните цели.

Например, ако изтриете Вашият профил в онлайн магазина ни, Администраторът ще съхрани Вашите данни за период от една седмица, считано от изтриването на профила. Ако сте неактивен потребител, Администраторът ще съхрани личните Ви данни за период от 6 месеца, считано от последното посещение. За повече информация относно сроковете за съхранение може да отправите запитване към нашето длъжностно лиже по защита на личните данни на посочените в раздел II адреси за кореспонденция.

Политика за бисквитките на “Каналисима” ЕООД за сайта https://canalissima.com

Тази политика се отнася за бисквитките и интернет страницата, обслужвана от https://canalissima.com

Когато посетите за първи път, ще Ви помолим да приемете използването на „бисквитки“ в съответствие с условията на политиката за бисквитките на “Каналисима” ЕООД. Чрез използването на нашия уеб сайт и приемането на тези правила, Вие се съгласявате да използваме „бисквитките“ в съответствие с политиката на нашия уеб сайт.

 1. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на Вашия компютър, мобилно устройство или таблет, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

 1. За какво се използват „бисквитките“?

Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет и подпомагат “Каналисима” ЕООД, за да предлага подходящи за потребителите услуги. Също така, се използват и при подготовката на анонимни статистики, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашите интернет страници, позволявайки ни да подобрим структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на потребителя.

 • Какви „бисквитки“ използваме?

Ние “Каналисима” ЕООД  използваme два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Първите са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

 1. Как се използват бисквитките от този уебсайт?

Използваме „бисквитки“ за ефективност на нашия уебсайт. Тези „бисквитки“ позволяват събирането на информация за това, как посетителите използват нашия уебсайт, включително кои страници посещават най-често. Цялата информация, която тези бисквитки събират, е обобщена и анонимна. Използва се само за подобряване на функционирането и функционирането на https://canalissima.com
Използваме функционални „бисквитки“ на нашия уебсайт, за да позволим на https://canalissima.com да запомни информацията, която сте въвели, или да направите избора си, и да предложите по-добри функции.

 

Нашият сайт може да съдържа връзки към други сайтове, например facebook. Тези други уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация.

 1. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

 1. Блокиране на „бисквитки“.

По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на вашия уеб браузър. Следва да имате предвид, че ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции на нашия уебсайт.